Gizlilik Bildirimi

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu EKSIST ETKİNLİK YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“EKSIST”,”Kurum”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.  
 
1. Veri Sorumlusu 
Kişisel verileriniz, çağımızın kaçınılmaz gereği teknoloji uyarınca veri sorumlusu Kurum tarafından aşağıda belirtilen usullerde ve hukuka uygun amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. 
 
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri
Kişisel Verileriniz, Kurum faaliyetlerinin sizinle iş ilişkisinin devam edebilmesi amacıyla hukuka uygun olarak yürütülmesinin sağlanabilmesi için işlenmektedir. 
 
3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Veriler, kurumunuz ilişkiniz kapsamında, Kanun’a uygun olarak kanunlar ile ve tarafımızca yetkilendirilen kişilere yalnızca belirlenen amaçlarla aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile aktarım amacı birbirine eş şekilde hukuka uygunluk çerçevesindedir. 
 
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi sağlıklı yürütebilmek amacıyla, Kurumumuz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Kurum içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 
5. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 

Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen bilgileri kullanarak tarafımıza elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz. 
 
Kurumumuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.
 
6. Veri İşlenmesine İlişkin Haklarınız
 
Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.
 
Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir, bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

EKSIST ETKİNLİK YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

NOW IS THE TIME TO MEET!

Contact us for experience-oriented solutions.
 

Fill in the form!
Call us! +90 212 274 47 49
Send an e-mail! [email protected]

FOLLOW US!


Exist Experiences.
 

Contact us to learn more about our 360-degree services in all areas that will add value to your brand; from activation to production, human resources to logistics.

 

Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sk. NO:20 D:3 MECİDİYEKÖY - İSTANBUL

 

 

 GMAP

CAREER OPPORTUNITIES

We always welcome passionate people who are eager to take our projects one step higher. Fill out our application form to be a part of our team.

Online Application Form

İŞ TANIMI

 - Etkinlik Yönetimi, Road Show, Lansman gibi geniş katılımlı kurumsal organizasyonlar konusunda en az 3 yıl tecrübeli

- Planlama, bütçelendirme, üretim, operasyon ve raporlama süreçlerine hakim

- İyi derecede İngilizce bilen

- Etkinlik yönetiminin gerektirdiği analitik düşünme, detayları görebilme, ekip çalışmasına yatkınlık, iletişim ve koordinasyon becerilerine sahip

- MS Office programlarına hakim

- Seyahat engeli bulunmayan

- Aktif araç kullanabilen

- Etkinlik sektöründeki trendleri takip eden Etkinlik Yöneticileri arıyoruz.

APPLY NOW !

GENEL NİTELİKLER 

- Üniversitelerin Muhasebe, İşletme, İktisat veya ilgili bölümlerinden mezun olmuş, 

- 2 yıl ve üzeri deneyimi olan,

- Logo ve MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen

- E-Fatura ve E-Arşiv uygulamalarına hakim,

- İyi derece Ön Muhasebe bilgisine vakıf, 

- Sonuç odaklı, takipçi ve dinamik kişiliğe sahip,

- İletişim ve problem çözme becerileri yüksek, analitik düşünceye sahip

İŞ TANIMI

•         Şirket muhasebe işlerinin yürütülmesi

•         Tüm alış - satış faturalarının takibi ve muhasebe kayıtlarının, muhasebe mevzuatına uygun olarak yapmak

•         Cari hesap mutabakatlarının yapılması

•         Günlük banka hareketlerinin işlenmesi ve talimatların takibi

•         Personel Özlük Dosyalarının oluşturulması ve takibi

APPLY NOW !